SARAPAN SESAR DAN SAGUK šŸ‘

Sebenarnya melambangkan dua aktiviti ekonomi tradisi melanau.

Sesar unjur – hasil aktiviti ekonomi melanau yang mendiami pesisir pantai. Diperbuat daripada payak merah (udang) yang disalai. Payak merah banyak diperolehi di kawasan Pulau Bruit pada Mac dan April.

Saguk diperbuat menggunakan tepung yang dihasilkan dari pokok sagu/rumbia/mulung – tepung lemantak. Pokok rumbia banyak ditanam di kawasan Mukah, Dalat dan Oya. Aktiviti ekonomi ini dijalankan oleh masyarakat Melanau di kawasan agak jauh dari pantai.

kredit jipo : Enche Saibi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s